MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Sociálně terapeutické dílny


  • Tel.: 730 543 976
 
Osvoboditelů 1068, Lovosice, 410 02 Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby

Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností Fakultativní služby: NE

Sociálně terapeutické služby

 Adresa provozovny:  Osvoboditelů 1068/18, 410 02 Lovosice

Identifikační číslo služby: 8464374

Forma poskytované služby: Ambulantní služba

- kapacita při práci s jednotlivcem: 2
- kapacita při práci se skupinou: 10

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 16.00

Zařízení není bezbariérové

Poslání sociální služby

Posláním sociální služby je umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let začlenit se do vhodných pracovních činností osobám, které nejsou uplatnitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce a dosáhnout pocitu užitečnosti a plnohodnotného života. Sociálně terapeutické dílny motivují a podporují své uživatele v úsilí o pracovní a sociální integraci do běžného prostředí, vytváří pro takové začlenění vhodné příležitosti a získání potřebných dovedností.

Služba zahrnuje následující základní činnosti:

  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy,
  • základní sociální poradenství.

NÁPLŇ SLUŽBY

STD je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném, ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.“ (zákon č. 108/2006 Sb.).

STD Lovosice poskytuje služby s následujícím obsahem:

Praktické činnosti: aktivity vedoucí k posilování hrubé a jemné motoriky

- nácviky vaření

- výroba zvonkoher

- výroba svíček

  1. Terapeuticko-relaxační činnosti:

- muzikoterapie – za použití hudebních nástrojů

- arteterapie – za použití výtvarných prostředků

- filmové pátky – promítání na plátno (plátno i projektor již součástí majetku FCHL)      

- společné čtení s terapeutickými prvky

  1. Aktivizační činnosti:

- orientace v dopr. prostředcích, orientace v jízdních řádech

- nácviky společenské etikety – (např. oblékání, stolování)

- přednášky bezpečnosti, zdraví, hygiena, osobní práva

- orientace ve svých právech a povinnostech

- posilování návyků k možnosti uplatnění se na trhu práce (dodržení času na přestávku, reálné nácviky prací možného uplatnění na trhu práce – úklidové práce, pomocné práce atd.)

- práce v dílnách: zácvik v některých rukodělných aktivitách

- nabídky denních aktivit k udržení a rozvoji osobnosti: diskuze, práce s PC, apod.,

- nácvik sebe obslužných činností,

- osobnostní rozvoj,


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby Bc. Anna Zoubková - sociální pracovnice Simona Klaudyová - pracovník v sociálních službách