MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 605 220 801
 
Osvoboditelů 1068/18, Lovosice, 410 02 Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AMICUS

Identifikátor služby dle registrace: 6540812

Působnost: Lovosice

Provozní doba: po-pá 13.00 – 18.00 hodin

Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let

Kapacita: 25 uživatelů

Služba je poskytována bezplatně

Naše služby cílí na děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let pohybující se ve městě Lovosice, kteří prožívají komplikované životní události (např. rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy ve škole a s přáteli), setkávají se s konfliktními společenskými situacemi (např. trestná činnost), mají negativní zkušenosti a jejich chování je rizikové (předčasné a rizikové sexuální zkušenosti, šikana, užívání návykových látek).

Poslání sociální služby

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež AMICUS je zkvalitnění života sociálně znevýhodněných dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 (resp. 26) let z Lovosicka. Chceme, aby tyto děti a mládež měli možnost trávit svůj volný čas jinde než "na ulici", chceme jim pomoci se začleňováním do společnosti a ve společnosti se orientovat a pomáhat se zvládnutím školního učiva.

Obsahem služby je organizace a realizace volnočasových, edukační a společenských aktivit, prostřednictvím kterých chceme přispívat ke zkvalitnění života uživatelů a jejich uplatnění v životě (a v integraci do společnosti v  nejširším slova smyslu), jakožto k předcházení sociálně patologickým jevům a eliminaci jejich důsledků, které mohou vyplývat či souviset s životem v prostředí ohroženém sociální exkluzí.

Rozsah poskytovaných úkonů

  • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při ochraně práva,oprávněných zájmů a při obstarávaní běžných záležitostí

Cílem služby je:

  • Poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit
  • Předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny
  • Prostřednictvím nabízených aktivit napomoci lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
  • Vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
  • Podporovat aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní a sociální situace a zvyšování jejich sociálních dovedností

podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_CMYKministerstvoKultury_logor1

Město lovoUKNtrikralova2016

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Michaela Vlček Rybanská - sociální pracovnice Nora Repková - pracovnice sociálních služeb Zdeňka Rokošová - pracovnice sociálních služeb Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby