MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Farní charita Lovosice

Charita pomáhá lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře.

Farní charita Lovosice sídlo: Školní 46/3, 41002 Lovosice

registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury, číslo evidence: 8/1-05-728/1996 dne 30.10.1996.

ředitelka Mgr. Alena Maternová

Farní charita Lovosice byla zřízena v roce 1993 a až do roku 1996 byla dobrovolnou charitou (tj. bez vlastní právní subjektivity), realizující některé drobné sociální služby a projekty (provozovala charitní šatník) a věnující se sociálně-pastorační činnosti. 

Rokem 2007 došlo k významné změně. Farní charita Lovosice se se vstupem zákona o sociálních službách profesionalizovala a začala mnohem více cíleně směrovat své aktivity vzhledem k místním potřebám. Momentálně Farní charita Lovosice poskytuje 5 registrovaných sociálních služeb:

- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - pobytová služba

- NZDM - Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež - terénní i ambulantní program

- Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - terénní program

- STD - Sociálně terapeutické dílny - ambulantní služba

- SAS FCHL - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - terénní program

Fakultativní služby: Charitní šatník a Potravinová pomoc

V období od února 2017 do konce ledna 2019 realizuje naše organizace ESF projekt z OPZ č.p.         CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343 - s názvem PaR - Práce a rodina

V těchto letech Farní charita Lovosice již realizovala řadu pravidelných aktivit a projektů se zaměřením zejména na práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněných rodin a práci s rodinou.

Farní charita Lovosice je zapojena do celonárodní Tříkrálové sbírky

Od roku 2009 zprostředkováváme Probační službu pro alternativní výkony trestů.

Činnost Farní charity Lovosice doprovází i realizace mnoha doprovodných projektů.

Dloouhodobě spolupracujeme s nadací Terezy Maxové Dětem na doprovodných projektech pro Azylový dům a pro děti a mládež.

Projekt SAMI SOBĚ aktivně realizujme od roku 2015 - kde se naši mladiství klienti učí postarat se o sebe v rámci pobytů mimo domov.

Nadace Renovabis, německá katolická nadace, které patří velký dík za finanční podporu v několika investičních projektech. Vybavení NZDM - Nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dále pak poskytnutí finančních prostředků na koupy nemovitosti na adrese Karla Maličkého 418/2, 41002 Lovosice pro potřeby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.

Od roku 2016 jsme obdrželi dotaci z IROP na kompletní reknstrukci koupeného objektu na adrese Karla Maličkého 418/2 - č. p. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002158.