Podpořte nás!

Farní charita Lovosice je nestátní neziskovou církevní organizací, která poskytuje sociální služby občanům a potřebným zejména ve městě Lovosice.

Její činnost je financována z veřejných zdrojů, zejména díky dotacím Krajský úřadu Ústeckého kraje a město Lovosice, Finanční spoluúčastí nám v naší práci pomáhají i nadace a další organizace: nadace AFROGERT, Nadace Terezy Maxové dětem, Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové, Nadační fond Albert, nadační fond RENOVABIS, společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s, HENKEL ČR s.r.o., BILLA, společnost T-mobil.

Vám všem patří naše upřímné poděkování

S pokorou a upřímnou vděčností uvítáme i v budoucnu každou pomoc, ať již ve formě finančních, či věcných darů.

Případní dárci finančních prostředků mohou svou pomoc věnovat na číslo účtu Farní charity Lovosice č. 1003992329/0800, vedeného u České spořitelny a.s., pobočka Lovosice.

Darováním použitého šatstva a obuvi v zachovalém stavu můžete pomoci lidem ohroženým chudobou a sociálním propadem. Na Azylovém domě v Terezínské 731/54 v Lovosicích jsme schopni přijímat a dále předávat i drobné vybavení domácnosti - nádobí, hračky a další předměty, použitelné v domácnosti.

Za projevenou pomoc i solidaritu všem dárcům děkujeme.