MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích

číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002158
Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program

IROP

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory soc. začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných soc. služeb vedoucích k soc. inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony. Výsledkem projektu bude vznik azylového domu pro ženy a matky s dětmi skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty.

Nové prostory budou plně respektovat materiálně technický standard sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou, což stávající prostory neumožňují. Respektování tohoto standardu zajistí kvalitativní zlepšení v úrovni poskytované služby. Jednotlivými dílčími cíli tedy je:

  •  zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
  • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;
  • optimalizace podmínek pro poskytování sociální služby;
  • zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;
  • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
  • zvýšení zaměstnanosti. Výstupem projektu vedoucí ke zlepšení infrastruktury a nabídky sociálních služeb v území bude:
  • budova rekonstruovaná dle přiložené PD, tj. vznik vhodného, atraktivního, moderního, funkčního, dispozičně vyhovujícího prostředí k poskytování sociální služby tak, aby jejich poskytování bylo co možná nejefektivnější, přinášelo co možná nejlepší výsledky a byla zajištěna jejich komplexnost a prostupnost;
  • nezbytné vybavení nutné k poskytování služby v odpovídající kvalitě.

Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby - veškeré info na adrese:

                          http://fchlovosice.profilzadavatele.cz/

Plakát k projektu