MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Farní charita Lovosice

Charita pomáhá lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře.

Farní charita Lovosice byla zřízena v roce 1993 a až do roku 1996 byla dobrovolnou charitou (tj. bez vlastní právní subjektivity), realizující některé drobné sociální služby a projekty (provozovala charitní šatník) a věnující se sociálně-pastorační činnosti. 

V letech 1996 až 2004, i když s přiznanou právní subjektivitou, pokračovala v předešlých aktivitách, tj. v provozování drobných sociálních služeb (nepřerušení provozu charitního šatníku).

Rokem 2007 došlo k významné změně. Farní charita Lovosice se se vstupem zákona o sociálních službách profesionalizovala a začala mnohem více cíleně směrovat své aktivity vzhledem k místním potřebám. Začínala se čtyřmi registrovanými službami Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež AMICUS, jehož součástí je taneční soubor Lačho Amicus. Dále pak služby zaměřené na víceproblémové rodiny s dětmi, Terénní program pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a Charitní pečovatelskou službu. V těchto letech Farní charita Lovosice již realizovala řadu pravidelných aktivit a projektů se zaměřením zejména na práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněných rodin a práci s rodinou.

Posléze se Farní charita Lovosice také zapojila do celonárodní Tříkrálové sbírky

Od roku 2009 zprostředkováváme Probační službu pro alternativní výkony trestů. V průběhu 7 let si pod dozorem pracovníka Farní charity Lovosice svůj trest odčinilo již 16 odsouzených.

V březnu roku 2013 bylo zásadním krokem Farní charity Lovosice otevření pobytové sociální služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi.

V únoru 2016 jsme v centru města Lovosice otevřeli Charitní poradnu RESTART z velké části zaměřenou na dluhové poradenství.  

Činnost Farní charity Lovosice doprovází i realizace mnoha doprovodných projektů.

Každoročně pořádáme Festival Savore Jekhetane – přehlídku dětských romských tanečních souborů, letos to bude již 9-tý ročník.

V roce 2015 se podařilo navázat spolupráci s nadací Terezy Maxové dětem, se kterou spolupracujeme na realizaci projektu Madeby pro matky z Azylových domů. S nadací Terezy Maxové dětem a spolupracujeme ještě na projektu Edukace zážitkem, který je zaměřen na vzdělávání dětí skrze zážitky.

V projektu SAMI SOBĚ, který realizujeme také již druhým rokem, se naši mladiství klienti učí postarat se o sebe v rámci pobytů mimo domov.

V roce 2016  jsme také ve spolupráci s nadací Albert začali spolupracovat v rámci projektu před Startem s dětským domovem v Dlažkovicích, kde pomáháme připravovat mladistvé na odchod z ústavní péče.

Nadace Renovabis, německá katolická nadace, které patří velký dík za finanční podporu v několika investičních projektech. Díky nadaci Renovabis vlastní Farní charita Lovosice vlastní automobil pro služby poskytované v terénu. V letošním roce za podpory nadace Renovabis kupuje Farní charita Lovosice nemovitost pro poskytování sociální služby Azylového bydlení.