MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Farní charita Lovosice

Charita pomáhá lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře.

Farní charita Lovosice byla zřízena v roce 1993 a až do roku 1996 byla dobrovolnou charitou (tj. bez vlastní právní subjektivity), realizující některé drobné sociální služby a projekty (provozovala charitní šatník) a věnující se sociálně-pastorační činnosti. 

V letech 1996 až 2004, i když s přiznanou právní subjektivitou, pokračovala v předešlých aktivitách, tj. v provozování drobných sociálních služeb (nepřerušení provozu charitního šatníku).

Rokem 2007 došlo k významné změně. Farní charita Lovosice se se vstupem zákona o sociálních službách profesionalizovala a začala mnohem více cíleně směrovat své aktivity vzhledem k místním potřebám. Začínala se čtyřmi registrovanými službami Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež AMICUS, jehož součástí je taneční soubor Lačho Amicus. Dále pak služby zaměřené na víceproblémové rodiny s dětmi, Terénní program pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a Charitní pečovatelskou službu. V těchto letech Farní charita Lovosice již realizovala řadu pravidelných aktivit a projektů se zaměřením zejména na práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněných rodin a práci s rodinou.

Posléze se Farní charita Lovosice také zapojila do celonárodní Tříkrálové sbírky

Od roku 2009 zprostředkováváme Probační službu pro alternativní výkony trestů. V průběhu 7 let si pod dozorem pracovníka Farní charity Lovosice svůj trest odčinilo již 16 odsouzených.

V březnu roku 2013 bylo zásadním krokem Farní charity Lovosice otevření pobytové sociální služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi.

V únoru 2016 jsme v centru města Lovosice otevřeli Charitní poradnu RESTART z velké části zaměřenou na dluhové poradenství.  

Činnost Farní charity Lovosice doprovází i realizace mnoha doprovodných projektů.

Každoročně pořádáme Festival Savore Jekhetane – přehlídku dětských romských tanečních souborů, letos to bude již 9-tý ročník.

V roce 2015 se podařilo navázat spolupráci s nadací Terezy Maxové dětem, se kterou spolupracujeme na realizaci projektu Madeby pro matky z Azylových domů. S nadací Terezy Maxové dětem a spolupracujeme ještě na projektu Edukace zážitkem, který je zaměřen na vzdělávání dětí skrze zážitky.

V projektu SAMI SOBĚ, který realizujeme také již druhým rokem, se naši mladiství klienti učí postarat se o sebe v rámci pobytů mimo domov.

V roce 2016  jsme také ve spolupráci s nadací Albert začali spolupracovat v rámci projektu před Startem s dětským domovem v Dlažkovicích, kde pomáháme připravovat mladistvé na odchod z ústavní péče.

Nadace Renovabis, německá katolická nadace, které patří velký dík za finanční podporu v několika investičních projektech. Díky nadaci Renovabis vlastní Farní charita Lovosice vlastní automobil pro služby poskytované v terénu. V letošním roce za podpory nadace Renovabis kupuje Farní charita Lovosice nemovitost pro poskytování sociální služby Azylového bydlení.

Podpořte nás
 

Azylový dům je také na Facebooku

 
 

Amicus je také na Facebooku

 
 

   Farnost Lovosice

 
 

esf-opz-1